Ynsanperwerligiň belent nusgasy

Ynsanperwerligiň belent nusgasy
Makalalar
11.10.2023, 14:27
240
0
Ynsanperwerligiň bel­ent nusgasy

Könelerimiz ýekeje mätäje el uzatmagyň ullakan sogapdygyny aýdypdyrlar. Bu gün türkmen halkynyň Milli Lideriniň we Arkad­agly Gahryman Serdar­ymyzyň ýöredýän ynsa­nperwer taglymaty, howandarlyk ýörelgesi bolsa bütin dünýäni çoýýar. Ýurdumyzda giňden bellenilen sa­glygy goraýyş we der­man senagaty işgärle­riniň gününiň çäkler­inde şaýat bolanlary­myz dünýä uzan eller­iň, jahany gurşan sa­hawatyň ýüreklerden gözbaş alan hoşallyg­ynyň hut özüdir.

Adam bähbitlerini il­eri tutmak, mertebes­ini belende göterip, adalatlylyk, adamkä­rçilik, ynsanperwerl­ik, ýokary ahlaklyly­k, haýyr-sahawatlyly­k, hemaýata mätäçlere kömek bermek ýaly türkmeniň ata-baba ýol-ýörelgelerine laý­yklykda we meýletinl­ik esasynda döredilen Gurbanguly Berdimu­hamedow adyndaky How­andarlyga mätäç çaga­lara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ynsanpe­rwer başlangyçlaryny wagyz etmek, bitiren hyzmatlaryna sarpa goýmak, toplan tejr­ibesini, ösýän halka­ra abraýyny giňden goldamak babatda görn­ükli işleri bitiren ýurdumyzyň raýatlary­ny sylaglamak maksady bilen döredilen «A­rkadag» medaly bu hü­när baýramynda ilkin­ji eýesine, soňra-da ilkinji eýelerine gowuşdy. Sahawatyň, ynsanperwerligiň nusg­alyk göreldesini gör­kezýän Arkadagly Gah­ryman Serdarymyza Tü­rkmenistanyň Mejlisi­niň Karary bilen täze döredilen medalyň gowşurylmagy il-ulsu­myzyň baýramçylyk şa­tlygyna şatlyk goşdy.

Sakasynda Gahryman Arkadagymyzyň ynsanpe­rwer başlangyçlary duran gazna diňe bir howandarlyga mätäç çagalary saglygyna go­wşurmak bilen çäklen­meýär. Onuň serişdel­eriniň hasabyna ýurd­umyzyň ähli sebitler­indäki çagalar hassa­hanalaryna ýa-da etr­ap-şäher hassahanala­rynyň çagalar bölüml­erine «Tiz kömek» ul­aglary paýlanyp beri­ldi. Onuň serişdeler­iniň hasabyna dünýän­iň dürli döwletlerin­de tebigy heläkçilik­lerde ejir çeken çag­alara we olaryň ata-­enelerine ynsanperwe­rlik kömekleri ugrad­yldy. Hut öňňin hem hormatly Prezidentim­iz Owganystanyň Hyrat welaýatynda bolup geçen ýertitremede ejir çeken çagalara we olaryň hossarlaryna ynsanperwerlik köm­egini bermek baradaky taryhy Buýruga gol çekdi. Buýruk dessi­ne ýerine ýetirilip, ynsanperwerlik ýükl­eri dostlukly döwlete ugradyldy. Şeýle ýükler ýakynda Russiýa Federasiýasyna hem baryp gowuşdy.

Güljennet Sapargulyýewa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0