Bilim ulgamy kämilleşdirilýär

Bilim ulgamy kämilleşdirilýär
Makalalar
01.06.2024, 13:01
98
0
01.06.2024ý.

Bilim ulgamy kämilleşdirilýär

Häzirki döwürde ösüşiň innowasion ugruny saýlap alan ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen ylmy-barlag we innowasion işlere has köp ähmiýet berilýär. Eziz Diýarymyzda bilim ulgamynda hyzmatdaşlyk köptaraplaýyn ugurda, hususan-da halkara guramalaryň çäginde hem işjeň ösdürilýär. Munda Birleşen Milletler Guramasynyň ÝUNESKO edarasy bilen amala aşyrylýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklary aýratyn ähmiýete eýedir.

Ýurdumyz 1993-nji ýylyň 17-nji awgustynda ÝUNESKO-nyň doly hukukly agzasy bolmak bilen, ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlygyň şertnamalaýyn-hukuk binýadynyň üstüni yzygiderli ýetirip gelýär. ÝUNESKO-nyň ylym-bilim ulgamyndaky köp sanly konwensiýalaryna goşulan ata Watanymyz mekdep okuwçylarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda ylmy pikirlenmäniň ösmegine goşant goşýan bilelikdäki ylmy we bilim taslamalary amala aşyrmaga işjeň gatnaşýar.

Ýurdumyzda rus, iňlis, arap, ýapon, hytaý, nemes, fransuz, pars dillerini bilýän ýaşlaryň bardygyny bellemek gerek. Munuň özi ýaşlaryň dil öwrenmekde ukyplarynyň ýokarydygyny, dost-doganlyk hakyndaky oňat garaýyşlarynyň bardygyny alamatlandyrýar. Häzirki wagtda dil öwrenmek, dil bilen baglanyşykly işleri ýerine ýetirmek örän köp adamyň ünsüni çekýär.

Sanly bilim portaly elektron poçta, elektron resminama, uzak aralykdan bilim almak, ylmy işler, okatmagyň elektron serişdesi, bäsleşikler, olimpiadalar, maslahatlar, forumlar, okuw kitaplary, okuw gollanmalary, sözlükler ýaly bölümleri özünde jemleýär. Bulardan başga-da, bilim ojaklarynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň giňden ornaşdyrylmagy netijesinde ýurdumyzyň ýokary hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň arasynda, şol sanda bilim babatda hyzmatdaşlyk edilýän daşary ýurtlaryň ýokary okuw mekdepleri, ylym-bilim merkezleri bilen uzak aralykdan sapaklar, wideoşekilli maslahatlar yzygiderli guralýar.

Bibi Kurbanowa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0