Makalalar
Ýaşlar — ýurduň geljegi
Ýaşlar — ýurduň geljegi
01.06.2024ý.

Ýaşlar — ýurduň geljegi

Adamzat jemgyýetiniň islendik döwürlerindäki ösüşi hem-de özgerişi ýaşlar, olaryň bilimi, ylmy we gujur-gaýraty bilen baglanyşyklydyr. Şonuň üçin ýaşlarymyzyň zehininiň ata Watanymyzyň ykdysady...
Makalalar
01.06.2024, 13:10
123
0
Bilim ulgamy kämilleşdirilýär
Bilim ulgamy kämilleşdirilýär
01.06.2024ý.

Bilim ulgamy kämilleşdirilýär

Häzirki döwürde ösüşiň innowasion ugruny saýlap alan ýurdumyzda ylym-bilim ulgamynda halkara hyzmatdaşlygy ösdürmek bilen ylmy-barlag we innowasion işlere has köp ähmiýet berilýär. Eziz Diýa...
Makalalar
01.06.2024, 13:01
127
0
Dana şahyryň sarpasy   
Dana şahyryň sarpasy  
01.06.2024ý.

Dana şahyryň sarpasy  

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bagtyýarlygy buşlap gelýän her bir ýylymyz türkmen halkymyzy täze ösüşlere, şanly wakalara şaýat edýär. Il-halkymyzyň teklipleri nazarda tutul...
Makalalar
01.06.2024, 12:58
96
0
Aşgabat ak arzuwlaryň wysaly   
Aşgabat ak arzuwlaryň wysaly  
01.06.2024ý.

Aşgabat ak arzuwlaryň wysaly    

Häzirki zaman şertlerinde sazlaşykly ösüş döwletimiziň jemgyýetçilik durmuşynyň ähli ugurlarynda öz beýanyny tapýar. Umumy ykrar edilen tejribä laýyklykda, paýtagt ýurduň dolandyryş edara...
Makalalar
01.06.2024, 12:51
105
0
Pyragyň arzuwlan zamany geldi
Pyragyň arzuwlan zamany geldi
01.06.2024ý.

Pyragyň arzuwlan zamany geldi  

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrümde türkmen halkynyň baý hem-de şöhratly taryhy, medeni mirasy ylmy esasda öwrenilip, ony nesillerimize ýetirmek, gorap saklamak boýunça giň...
Makalalar
01.06.2024, 12:46
129
0
3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni
3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni
30.05.2024ý.

3-nji iýun — Bütindünýä welosiped güni  

Her ýylyň 3-nji iýunynda Ýer ýüzüniň çar künjeginde bellenilýän Bütindünýä welosiped güni Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan döwletimizde aýratyn sarpa, söýgi bilen garşyla...
Makalalar
30.05.2024, 22:25
104
0
Şöhratly taryha sarpa
Şöhratly taryha sarpa
30.05.2024ý.

Şöhratly taryha sarpa    

Hormatly Prezidentimiziň «Änew — müňýyllyklardan gözbaş alýan medeniýet» atly kitabynda taryhy maglumatlaryň üsti bilen gadymy şäheriň şanly geçmişi dabaralandyrylýar. Kitabyň mazmunynyň arheol...
Makalalar
30.05.2024, 22:22
116
0
Ýaşlar — üns merkezinde
Ýaşlar — üns merkezinde
30.05.2024ý.

Ýaşlar — üns merkezinde  

  Täze taryhy eýýamyň döwletli tutumlarynyň rowaçlyklara beslenmeginde ýurduň ýaşlary egsilmez güýçdür. Hormatly Prezidentimiziň «Ýaşlar — Watanyň daýanjy» atly ilkinji kitabynyň tutuş many-maz...
Makalalar
30.05.2024, 21:41
113
0
Mermer we merjen
Mermer we merjen
27.05.2024ý.

Mermer we merjen paýtagtymyz  

  25-nji maýda Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynyň dürli ugurly we köptaraply wakalarynyň ajaýyp pursatlaryna sazlaşan şanly...
Makalalar
27.05.2024, 19:53
117
0
Dünýä ýalkym saçýan şäher
Dünýä ýalkym saçýan şäher
27.05.2024ý.

Dünýä ýalkym saçýan şäher  

  Däp bolşy ýaly, «Pähm-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda hem 25-nji maýda Aşgabat şäheriniň güni dabara bilen belleneilip geçildi. Ata Watanymyzyň paýtagty ak mermere beslenen belent ...
Makalalar
27.05.2024, 19:50
119
0