Tazelikler
Makalalar
Makalalar
19.02 2024ý.

Beýik akyldara goýulýan sarpa

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýylynda halkymyzyň guwanjyna hem buýsanjyna öwrülen beýik akyldaryň döredijiligi, şan-şöhraty äleme dolýar. Şu jähetden, TÜRKSOÝ-yň hemişelik geňeşiniň...
Makalalar
19.02.2024, 19:40
46
0
Makalalar
Makalalar
19.02.2024ý.

Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy

«Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» ýyly dünýäniň döredijilik adamlarynyň, ýazyjy-şahyrlarynyň, umuman, edebiýatyň aşyklarynyň akyldaryň şygryýet bossanyna yzygiderli syýahat gura...
Makalalar
19.02.2024, 19:36
49
0
Sanly ykdysadyýetde uly ösüşler gazanylýar
Sanly ykdysadyýetde uly ösüşler gazanylýar
19.02.2024ý

Sanly ykdysadyýetde uly ösüşler gazanylýar

“Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylynda ýurdumyzyň ykdysadyýeti çalt depginler bilen ösdürilip, ylmyň we tehnikanyň täze gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmakda giň möçberl...
Makalalar
19.02.2024, 17:39
51
0
Aşgabat we Arkadag şäherleriniň arasynda Türkmenistanda ilkinji elektrik otlusy ýörär
Aşgabat we Arkadag şäherleriniň arasynda Türkmenistanda ilkinji elektrik otlusy ýörär
19.02.2024ý.

Aşgabat we Arkadag şäherleriniň arasynda Türkmenistanda ilkinji elektrik otlusy ýörär  

Russiýanyň «RŽD» APJ Aşgabat — Arkadag ugry boýunça täze demir ýol ugruny döretmek babatdaky taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşar. B...
Makalalar
19.02.2024, 17:36
51
0
Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň terbiýeçilik ähmiýeti
Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň terbiýeçilik ähmiýeti
19.02.2024ý.

Magtymguly Pyragynyň goşgularynyň terbiýeçilik ähmiýeti

Nusgawy şahyrymyz Magtymguly Pyragy nesilleri adamkärçiligiň gowy sypatlaryny, ahlak arassalygyny öwretmegi, olarda Watana, zähmete, ýaşaýşa, gözellige, dostluga, agz...
Makalalar
19.02.2024, 17:31
58
0
Makalalar
Makalalar
18.02.2024ý.

Magtymguly sözüm bilene sözdür

Magtymguly Pyragy şahyrana döredijiliginde sagdynlygy, ruhubelentligi, sagdyn durmuş ýörelgesini ilkinji nobatda goýupdyr. Akyldar şahyr şygyr setirlerinde «Saglygyň gadryny bilgil, hasta bo...
Makalalar
18.02.2024, 10:08
144
0
Akyldar şahyryň sarpasy belentden tutulýar
Akyldar şahyryň sarpasy belentden tutulýar
Akyldar şahyryň sarpasy belentden tutulýar

    Bilşimiz ýaly, 2024-nji ýyl ýurdumyzda we halkara derejesinde Gündogaryň beýik filosofy, türkmen nusgawy edebiýatynyň görnükli wekili Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy giňden bellenilýär. Ýaňy-ýakynda, h...
Makalalar
16.02.2024, 19:08
143
0
Makalalar
Makalalar
Ýokary ykdysady görkezijiler gazanylýar

    Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň parasatly syýasaty netijesinde Türkmenistanyň ykdysadyýeti barha kuwwatlanýar. Milli ykdysadyýetimizde gazanylýan belent sepgitler ýokary maýa goýum işjeňligi, içerki we daşarky islegiň ar...
Makalalar
16.02.2024, 19:01
145
0
Türkmenistan — ÝUNESKO: hyzmatdaşlygyň oňyn netijileri
Türkmenistan — ÝUNESKO: hyzmatdaşlygyň oňyn netijileri
Türkmenistan — ÝUNESKO: hyzmatdaşlygyň oňyn netijileri

Ýurdumyzda umumadamzat gymmatlyklarynyň hazynasyna ägirt uly goşant goşan halkymyzyň medeni we ruhy mirasyny gorap saklamak, baýlaşdyrmak, ony dünýäde giňden wagyz etmek boýunça uly işler durmuşa geçirilýär. Bu ...
Makalalar
16.02.2024, 18:59
144
0
Dana şahyryň 300 ýyllyk toýy dabaralanýar
Dana şahyryň 300 ýyllyk toýy dabaralanýar
Dana şahyryň 300 ýyllyk toýy dabaralanýar  

  Bilşimiz ýaly, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip atlandyrylan 2024-nji ýyl türkmen halkynyň nusgawy şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagyşlanan baýramçylyk çärelerine be...
Makalalar
16.02.2024, 18:57
146
0