Dana şahyryň sarpasy  

Dana şahyryň sarpasy   
Makalalar
01.06.2024, 12:58
63
0
01.06.2024ý.

Dana şahyryň sarpasy  

  Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe bagtyýarlygy buşlap gelýän her bir ýylymyz türkmen halkymyzy täze ösüşlere, şanly wakalara şaýat edýär. Il-halkymyzyň teklipleri nazarda tutulyp, «Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy» diýlip yglan edilen 2024-nji ýylymyzyň her bir gününde täze üstünlikleriň, ösüşleriň, bagtyýarlygyň, esasan-da, söz mülküniň aryby Magtymguly Pyragynyň şirin şygyrlarynyň belent ruhy duýulýar.

Türkmen edebiýatyny bütin dünýä tanadan Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde öňe sürülýän watansöýüjilik, ýagşylyk, ynsanperwerlik, halallyk, adamkärçilik ýaly birnäçe oý-pikirler halkymyzyň däp-dessurlaryna, milli ýörelgelerine, umuman, türkmençilik kadalaryna siňendir. Esasy Kanunymyz bolan ýurdumyzyň Konstitusiýasynyň özeni hem şol ýörelgeler esasynda düzülendir. Bular bolsa Magtymguly Pyragynyň, sözüň doly manysynda, bütin adamzadyň şahyrydygyndan, halkymyzyň beýik şahsyýetlerine goýýan sylag-sarpasyndan habar berýär. Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan içeri we daşary syýasatynyň dana şahyrymyzyň dürdäne şygyrlarynda ündelýän ynsanperwerlik, agzybirlik, dostluk ýaly düşünjelere esaslanýandygyndan diňe bir bu ýylymyzyň adynyň däl, eýsem-de, döwletli döwrümiziň hem Magtymguly Pyragy bilen berk baglanyşyklydygyny görmek bolýar.

Türki medeniýetiň halkara guramasynyň — TÜRKSOÝ-nyň hemişelik geňeşiniň mejlisinde 2024-nji ýylyň «Türki dünýäsiniň beýik şahyry we akyldary Magtymguly Pyragy ýyly» diýlip yglan edilmegi, şeýle-de Magtymguly Pyragynyň golýazmalar toplumynyň BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň «Dünýäniň hakydasy» maksatnamasynyň halkara sanawyna hem-de Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygynyň 2024-2025-nji ýyllarda ÝUNESKO bilen bilelikde bellenilip geçiljek şanly seneleriň sanawyna girizilmegi nusgawy şahyrymyzyň döredijiliginiň dünýä derejesinde ykrar edilýändiginiň subutnamasydyr.

Goý, şeýle ajaýyp döwürde her birimiziň gözel arzuwlarymyz hasyl bolup, öňümizde goýan belent maksatlarymyz myradyna gowuşsyn! Gündogaryň beýik akyldary we şahyry Magtymguly Pyragynyň adyny äleme aýan eden Gahryman Arkadagymyzyň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň edebiýatymyzy, medeniýetimizi, sungatymyzy gülledip ösdürmekde alyp barýan beýik işleri elmydama rowaçlyklara beslensin!

Jemşit Bäşimow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0