Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy

Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy
Makalalar
22.11.2023, 18:03
211
0
Türkmenistan — ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzasy

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda ýurdumyz oňyn Bitaraplyk, parahatçylyk söýüjilik, hoşniýetli goňşuçylyk we özara bähbitli hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanýan döredijilikli daşary syýasaty alyp barýar. Şunda abraýly halkara guramalar, ilkinji nobatda, Birleşen Milletler Guramasy we onuň iri düzümleri bilen netijeli dialogyň ösdürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär. Şolaryň hatarynda BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasyna (ÝUNESKO) aýratyn orun degişlidir. Ýurdumyzy bu gurama bilen köpýyllyk hyzmatdaşlyk baglanyşdyrýar. Bu gurama bilen gatnaşyklaryň yzygiderli ösdürilýändigine Türkmenistanyň 2023 — 2027-nji ýyllar üçin ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlanmagy hem aýdyň şaýatlyk edýär. Mälim bolşy ýaly, bu komitet sportuň ähmiýetli ornuny giňeltmek we ony döwlet syýasatynyň düzümine girizmek maksady bilen, 1978-nji ýylda döredildi.

17-nji noýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde döwlet Baştutanymyz ähli watandaşlarymyzy bu şanly waka bilen tüýs ýürekden gutlap, ÝUNESKO bilen däp bolan netijeli hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de dowam etdiriljekdigini nygtady. Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda Türkmenistanyň agzalan komitetiň düzümine saýlanmagy Watanymyzyň halkara giňişlikde hemmetaraplaýyn ýokarlanýan abraýynyň aýdyň subutnamasy, bedenterbiýäni we sporty ösdürmäge, dünýäde sagdyn durmuş ýörelgelerini wagyz etmäge goşýan saldamly goşandynyň nobatdaky ykrarnamasydyr. Ýurdumyzyň 2017 — 2021-nji ýyllar döwri üçin hem ÝUNESKO-nyň bu düzüminiň agzalygyna saýlanandygyny we onuň işine işjeň gatnaşandygyny bellemek gerek.

Bedenterbiýäni we sporty döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri hökmünde kesgitlän Türkmenistan bu ugurda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn netijeli hyzmatdaşlygyň pugtalandyrylmagy babatda yzygiderli çäreleri durmuşa geçirýär. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan başy başlanan we häzirki wagtda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň baştutanlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän strategiýanyň netijesinde türkmen sporty ösüşiň täze derejesine çykdy.

Maksat Işanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ uly mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0