Welosiped

Welosiped
Makalalar
01.06.2023, 02:52
140
0
Sport

Welosiped sürmek saglyga peýdaly

Welosiped sürmegi sportuň bir görnüşi hökmünde kabul edilýänem bolsa, wagtyň geçmegi bilen onuň ekologiýa arassalygyny saklamakda hem ynsan saglygyna peýdaly taraplary hem öz ýüzüni görkezdi. Biziň ýurdumyzyň döwlet syýasatynyň derejesinde orun alan sport görnüşleriniň biri bolan welosiped sürmek hem däbe öwrülip barýar. Ýurdumyzyň başlangyçlarynyň dünýä jämgyýetçiligi tarapyndean gyzgyn goldaw tapmagy netijesinde dünýäde welosiped sürmek gününi bellemek hem ýola goýuldy. Eýsem welosiped hereketiniň ýola goýmak, köp ilatly şäherlerde ekologiýa arssalygyny saklamakda juda ähmiýetlidir.

Elbetde bu babatda dünýäniň köp ýirtlarynda dürli hili çäreler durmuşa geçirilýär. Ylaýtada dünýä ýurtlarynyň içinde Kopengageniň ilatynyp deň ýaryna golaýy welosiped sürmegi özlerine endik etmäge çalyşýarlar. Şonuň üçin bu şäherde ýörite welosiped sürmsk we olara niýetlenen duralgalary gurmak işi hem ýola goýlandyr. Şonuň üçin bu şäheri welosipediň iň köp sürülýän şäheri diýip belleýärler.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Maýsa Saparowa

Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0