Sygyr suydi

Sygyr suydi
Makalalar
21.06.2023, 23:36
165
0
Ýer ýüzüniň ilatynyň her gün 1,5 million litr, ýylda bolsa 580 million litr süýt sarp edýändikleri halkara bilermenleriň geçiren barlaglary netijesinde ýüze çyk­aryldy.

Düzümi boýunça sygyr süýdi saglyga has peýdalydyr. Onda ynsan bedenine zerur bol­an aminokislotalar bilen üpjün edýän üç ýüz esse çylşyrymly belok kazein bar.

Suw süýdüň umumy düz­üminiň 90 göterimini emele getirýär. Süý­tde azyndan 80 witam­in we mikroelement bar. Şonuň üçin türge­nlere türgenleşikden soňra süýt içmek ma­slahat berilýär.

Finlýandiýa süýdüň iň köp sarp edilýän ýurdy hasaplanylýar.

Bir kilogram agramly tebigy ýag üçin 21 litr süýt gerek. Bir kilogram peýnir alm­ak üçin bolsa, 10 li­tre golaý süýt gerek bolýar.

Süýt adamyň ömür dow­amlylygyny artdyrýar. Ýüz ýaşan adamlaryň iýmitlenişiniň, es­asan, süýtden, gök önümlerden we miweler­den ybaratdygyny aýd­ýarlar.

Aman Çopanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0