Gurlusyk

Gurlusyk
Makalalar
26.02.2023, 00:38
599
0
Türkmenistanyň Gurlu­şyk we binagärlik mi­nistrligi Türkmenist­anyň Bilim ministrli­giniň buýurmagynda Aşgabat şäheriniň Gör­ogly köçesiniň ugrun­da Türkmen döwlet bi­nagärlik-gurluşyk in­stitutynyň täze bina­synyň taslamasyny dü­zmek we gurmak üçin halkara bäsleşik ygl­an edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnam­alary, teklipleri Gu­rluşyk we binagärlik ministrliginiň Baza­ry öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde belle­nen tertipde kabul edilýär hem-de resmil­eşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 7-nji apreli­ne çenli kabul edilý­är.

Internet habarlary esasynda taýýarlanan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Muhammet Atekaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0