Taryh

Taryh
Makalalar
09.05.2023, 20:20
237
0
Taryhy ýadygärlikler

Bu hakda gürrüň etmeli bolanda ilki bilen biziň ýurdumyzdaky taryhy ýadygärlikler göz öňüne gelýär. Biziň ýurdumyz taryhy ýadygärliklere baý bolmak bilen şöhratly geçmişiniň bolandygyny görkezýär. Edil şeýle ýadygärlikler dünýäniň dürli künjeklerinde taryhyň ýaňy bolup otyrlar. Ylaýtada bu babatda Kambožadaky ybadathanalar toplumyny hem görkezmek bolar. On ikinji asyrda gurlan diýip hasaplanýan Angor-Wat ybadathanalar toplumyndan saklanyp galan 200-e golaý binalar hem muny aýdyň görkezýär. Bu ybadathanalaryň diwarlary rowaýatlardaky gahrymanlaryň suratlary bilen bezelipdir. Ybadathana ýadygärlikleri bilen bir hatarda patyşa maşgalalary üçin gurlan köşkleriň hem alamatlaryny aňladýan ýadygärliklerem bar. Esasasanam bu ýerde adaty pagta önümini berýän asyrlarça ýaşan pagta agajy syýahatçylaryň ünsüni has köp özüne çekýär. Taryhy ýadygärlikler, olar bize geçmiş durmuşyny görkezýän, ata-babalarymyzdan miras galan ajaýyp ýadygärliklerdir.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Şyhmyrat Meläýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0