Tymsallar

Tymsallar
Makalalar
06.03.2023, 18:22
502
0
Derek

Suwuň gyrasynda ösen Deregi güýçli şemal goparyp gitdi. Oňa:

—Daş-töweregiňe gol ýaýradyp, çybyklaryňy ösdürýänçäň, ýere çuňrak kök urmaly ek­eniň — diýdiler.

Gül

Gülden:

—Saňa tiken näme üçin gerek? — diýip sor­adylar.

—Herki zada el uzadý­anlara temmji bermek üçin-dä — diýip — gül jogap berdi.

Nal

Naldan:

—Sen bagt getirýärmi­şiň, şol dogrumy? — diýip soradylar

. — Şeýlemi, dälmi, bi­lemok, ýöne tulparla­ry sag-aman öz menzi­line ýetirýärin. Bel­ki, bu bagtdyr — diý­ip, Nal jogap berdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Çemen Annageldiýewa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0