Buýsandyrýan habarlar

Buýsandyrýan habarlar
Makalalar
31.05.2023, 22:14
150
0
Buýsandyrýan habarlar

 

Türkmenistan döwletimiziň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ykrar edilýän ösüşleri baradaky yzygiderli habarlar häli-şindi gelip gowuşýar. Bu bolsa halkymyzyň buýsanjyna buýsanç goşýar. Şu babatda ÝUNESKO – nyň Adamazadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna girizilýän, türkmen halkynyň asyrlaryň dowamynda döreden milli gymmatlyklary hakynda guwanç bilen gürrüň berip bolar. Hut şu ýylyň maý aýynda bu abraýly guramanyň medeni mirasynyň sanawyna “Türkmen keşdeçilik sungaty”, “Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri”, “Molla Ependiniň şorta sözlerini gürrüň berijilik däbi” ýaly halkymyzyň medeni mirasynyň görnüşleriniň goşulmagydyr. Munuň özi halkymyzyň asyrlaryň dowamynda döredilen milli medeni eserleriniň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan nusga hökmünde käbul edilýändigini görkezýär.

 

Mundan öňem “Gadymy Merw” we “Köneürgenç” döwlet taryhy-medeni goraghanalaryny, Köne we Täze Nusaý galalary ÝUNESKO-nyň Bütindünýä sanawyna girizilipdi. Başga-da, türkmen halkynyň milli medeni mirasyna degişli bolan “Görogly” dessançylyk sungatynyň, Nowruz baýramynyň, “Küştdepdi” aýdym we tans dessurynyň, türkmen milli bagşyçylyk sungatynyň, dutar ýasamak senetçiligi we dutarda saz çalmak, bagşyçylyk sungatynyň hem bu sanawa goşulmagy, munuň özi milletimiziň arssa döredilen milli medeniýetine dünýä tarapyndan goýulýan sarpanyň buýsançly subutnamasydyr.

 

Emir Begjanow

 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0