Arkadag şäheri – bagtyň şäheri

Arkadag şäheri – bagtyň şäheri
Makalalar
07.05.2023, 21:13
154
0
Arkadag şäheri – bagtyň şäheri

Ony diňe eşidip ýa habar beriş serişdeleriniň üsti bilen göreniň ýeterlik däl. Çünki zeminiň ýüzünde gurlan bu ajaýyp şäheri baryp, görseň, onuň tasinliklerine haýran galýarsyň. Onuň diňe häzirki zaman internet ulgamy bilen baglanyşygy hakynda gürrüň etmegiň özem buýsançlydyr. Uzak aralykdan akylly öý hyzmatlaryndan peýdalanyp boljak bu “akylly” şäher hakda haýsy ulgam boýunça gürrüň etseň aýdara zat kän.

Döwrebap tehnologiýalaryň girizilmegi edara binalaryndan başlap her bir ýaşaýyş jaýynda ýokary tizlikli internet, IP telewideniýe we telefon ulgamyndan paýdalanmak mümkinçiligini döredýär. Hatda 3G we ýokary tizlikli internet ulgamyndan peýdalanyp boljak 4G enjamlar ulgamynyň ornaşdyrylmagy hem munuň aýdyň subutnamasydyr. Ajaýyp hem “akylly” şäher dünýä nusgalyk keşbi bilen nur saçar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Meýlis Hemraýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0