Täze ýylda ýyldyzlar näme diýýär?

Täze ýylda ýyldyzlar näme diýýär?
Makalalar
21.12.2022, 14:25
539
0
Täze​ ýylda​ ýyldyzlar näme diýýär?
Mizanlara (tereziler) ýylyň birinji ýarymynda syýahatçylyk ýaly özboluşly täzelikler garaşýar, uly we köp sanly meýilleşdirilen söwdalar, aksiýa çärelerinde ýeňiş gazanmak mümkinçiligi ýaly zatlaryň başa barmagy mümkindir. Maliýe sowatlylygyňyzy ýokarlandyrmak üçin bu ýyl netijeli bolar. Bu ýylda mizanlar has bagly we zyýanly zatlaryndan çetde durup, balansy gözegçilikde saklamalydyr.
 
Täze ýylyň akraplar (içýanlar) üçin üstünlikli bolmagyna garaşylýar. Bu ýylda işiňiz ugruna bolup, edeniňiz ýerine düşer, emma munuň üçin yhlas edip, kyn işlerden baş alyp çykmaly bolarsyňyz. Ýylyň birinji ýarymy öýüňizi abatlaşdyrmak — mebel satyn almak, öý gurşawyny abatlamak üçin has şowly döwür bolar. Soňky wagtlarda ynam bildiren adamlaryňyzdan garaşylmadyk ýagdaýda göwün etmegiňiz mümkindir.
 
Kowuslar täze peýdaly tanyşlyklara, bilim almak mümkinçiligine garaşýarlar, bu bolsa size soňlugy bilen iş tapmaga ýa-da özbaşdak işiňizi açmaga kömek eder. Ýylyň başynda syýahat ýa-da uzak iş saparlaryny amala aşyrmagyňyz mümkin. Täze ýylda býurokratik meseleler aňsatlyk bilen çözüler, şahsy we maşgala durmuşyndaky üýtgeşmeleriň boljakdygyny hem bellemek gerekdir (toýlar, çagalaryň dünýä inmegi, täze ýere göçmek).
 
2023-nji ýylda jediler (owlaklar) durmuşlaryny rahatlyk bilen kadalaşdyrmaga — abatlaşdyrmaga, tekjeleriniň içini täzelemäge we işdäki ýüklerini azaltmaga mümkinçilik alarlar. Täze bilimleri öwrenmeli bolar ýa-da köp sanly adamlaryň öňünde çykyş etmeli bolar, emma netijede täze girdeji çeşmeleri peýda bolup biler. Bu ýylda dowamly kesellere gözegçilik etmeli we öz wagtynda lukmana görünmelidir.
 
Daluwlar geljek ýylda geçmişiň örän täsirli alamatlary bilen ýüzbe-ýüz bolarlar, emma olar oňa uly hyjuw bilen garaşmaly däldir. Täze ýyl döredijilik we täze güýmenjeler, şeýle hem syýahat etmek üçin üstünliklidir. Çagalary edinmekde astrologlar garaşmagy maslahat berýärler. Ýol we ýangyn howpsuzlygy bilen bagly düzgünlere has uly ähmiýet bermek zerurdyr.
 
2023-nji ýylda hutlar (balyklar) geçmişde çeken zähmetiniň netijelerini gowy we negatiw görnüşde alyp bilerler — geçen ýylda eden hatalary üçin Täze ýylda jeza alyp bilerler. Umuman aýdylanda, geljek ýyl bular üçin maliýe hem-de şahsy mümkinçilikleri üçin şowly bolar, esasy zat zeper ýetirip biljek gurşawdan daşda durmalydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Arslan Kakajanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0