Robadyň täze görnüşi

Robadyň täze görnüşi
Makalalar
15.08.2023, 07:15
135
0
Robadyň täze görnüşi

Ylymyň we tehnalogiýanyň ösýän zamanasy bolan döwrümizde dünýäniň öňdebaryjy döwletlerinde robatlaryň hyzmatyndan dürli ugurlarda giňden peýdalanýarlar. Peruda Şwed-şweýsar önümi bolan YuMi robatyny Amazonkanyň oba hojalyk işlerinde agaç nahallaryny oturtmak üçin synag taslamasyny amala aşyrmaga başladylar. Synag hökmünde ulanylýan robatlar gysga wagtyň içinde 600 tohum nähelini oturdýarlar. Amazonkanyň jeňňelzarlyklary dünýä ýüzünde tropiki tokaýlaryň iň ulysy bolmak bilen ,,Planetamyzyň öýkeni’’ diýilip atlandyrylýar. Emma agaçlaryň yzygiderli bikanun çapylmagy zerarly ahyrky onýyllykdan bäri olaryň meýdany ep-esli kiçeldi. Şonuň üçin hem ýerli ilat ekologiýa ýagdaýynyň gowlanmagy we tokaý zolagynyň giňelmegini göz öňünde tutup tokaý işgärlerine ýakyndan ýardam berýärler. Bu tokaýlaryň umumy meýdany bäş ýarym million inedördül kilometre barabardyr.

Oraznur Myratgulyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0