Arkadag paýhasy – buýsançly kalplaryň ganaty

Arkadag paýhasy – buýsançly kalplaryň ganaty
Makalalar
12.09.2023, 10:01
102
0
Arkadag paýhasy – buýsançly kalplaryň ganaty ​

Ýagty geljegimiziň eýeleri bolan ýaşlaryň watansöýüjilik ruhunda terbiýelenmegi, ylym-bilimli, giň dünýägaraýyşly, beden we ruhy taýdan sagdyn şahsyýetler bolup ýetişmegi hakyndaky alada Gahryman Arkadagymyzyň üns merkezinde durýan wajyp wezipedir. Biz bu hakykata türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň 1-nji sentýabrda Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli ýaşlar bilen geçen umumy sapagynyň mysalynda ýene bir ýola aýdyň göz ýetirdik.

Hormatly Arkadagymyzyň türkmen halkynyň Milli Lideri, Halk Maslahatynyň Başlygy, pedagog, professor, akademik hökmünde ýaş nesilleriň wekilleri bilen duşuşyp, ýurdumyzda ýaýbaňlandyrylan we Watanymyzyň okgunly ösüşine, halkymyzyň abadan hem-de bagtyýar durmuşynyň üpjün edilmegine gönükdirilen giň möçberli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişi, türkmen halkynyň şöhratly taryhy, milli gymmatlyklary, özboluşly däp-dessurlary, ýaşlaryň öňünde durýan wezipeler baradaky çykyşy uly üns we ruhubelentlik bilen diňlenildi.

Jemal Berdimyradowa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0