Totyguslar

Totyguslar
Makalalar
24.12.2022, 10:52
481
0
Toty guslar barada

Guşlaryň käbir görnüşleriniň adamyňky ýaly sesleri çykarmaga we gaýtalamaga ukyplydygy barada eşiden bolsaňyz gerek. Bu hadysany öwrenmek üçin degişli barlaglar geçirildi. Geçiren barlaglarynyň dowamynda alymlar 73 sany aýry görnüşe degişli bolan 900 sany totyguşuň söz ätiýaçlyklaryny öwrendiler.

Barlaglaryň netijesi boýunça ortaça 60 söz öwrenmegi başaran afrikan çal žako totyguşlary öňdeligi eýelediler. Kakadu, amazonlar we ara totyguşlary bolsa 20-30 sany sözi özleşdirdiler. Şol bir wagtyň özünde korellar we Fişeriň aýrylmazaklary sözlerden sesleri has gowy kabul edýändigi bilen tapawutlandy. Alymlar totyguşlaryň sözleýşiniň ösdürilmegine ýaşynyň ýa-da jynsynyň üýtgeşik täsiriniň ýokdugyny belleýärler.

Türk­men döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Kerim Geldibaýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0