Edebiyat

Edebiyat
Makalalar
04.07.2023, 18:42
160
0
Resul Ganzatowyň ýubileýine

Dagystanyň halk şahyry Resul Gamzatowyň ady türkmen okyjylaryna hem bellidir. Çünki ussat ýazyjy-şahyrlarymyz tarapyndan Resul Gamzatowyň köp sanly eserleri türkmen diline terjime dilip, türkmen okyjylaryna ýetirildi. Bu zehinli şahyryň döredijilik ussatlygy dünýäniň edebiýat söýüjileriniň arasynda hem meşhurdyr. Golaýda bolsa şahyryň doglan gününiň ýüz ýyllygy mynasybetli ýörite marka çykarylypdyr. Daşynda şanyryň meşnur goşgularynyň döredijilik äheňini görkezýän suratlar, daglaryň we uçup barýan durnalaryň şekilleri şekillendirilipdir. Bu markalar 120 müň tiraž bilen çykaryldy.

Resul Gamzatow Dagystanyň Hunzahsk etrabynda awarlaryň ýaşaýan obasy bolan Sada obasynda 1923-nji ýylyň 8-nji sentýabrynda dünýä inýär. Çagalygy dag obasynyň goýnunda geçen şahyr soň Moskwadaky M. Gorkiý adyndaky edebiýat institutynda bilim alyp, tä ömrüniň ahyryna çenli Dagystanyň ýazyjylar birleşigine ýolbaşçylyk edýär.

Özüniň ajaýyp eserlerini miras galdyran şahyryň “Durnalar” atly aýdyma öwrülen goşgusy ähli dillere terjime edilip, ähli dillerde-de aýdym edilip aýdylýar.

Nurgeldi Muhammedkulyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0