Sanly ulgam

Sanly ulgam
Makalalar
18.12.2022, 16:05
550
0
Sanly ulgam dil öwrenmekde

Hormatly Prezidentimiz Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň VII gurultaýynda sözlän sözünde: “Giň gözýetimli, ösen tehnologiýalardan oňat baö çykarýan hünärmenleriň neslini kemala getirmek biziň alyp barýan işlerimiziň esasy maksady bolmaly” diýip, aýratyn belläpdi. Hut şu nukdaý nazardan seredip, kämil ýaşlary terbiýelemek, ähli etrbiýeçilik edaralarynyň işgärleriniň baş wezipesine öwrüldi. Sanly ulgamyň durmuşa ornaşdyrylmagy durmuşyň ähli ugurlary bilen bir hatarynda dil öwrenmek meselesinde hem kän öňe gidişlikleri berdi.

Gadymkylar: “Bir dil bilen bir adam, iki dil bilen iki adam ýalydyr” diýipdirler. Birmahallar ýörite elde ýasalan görkezme esbaplaryň üsti bilen öwredilýän bolsa, häzirki wagtda sanly ulgamyň, täze tehnologiýalaryň durmuşa ornaşdyrylmagy, bu ugurda kän üstünliklere ýetirdi. Häzirki kompýuter enjamlarynyň kömegi bilen dürli şekilleri hem-de janly gepleşikleri okuwçylara we talyplara hödürlemek mümkinçiligi döredi. Netijede dil möwretmekde we öwrenmekde täze-täze ýeňillikler döredi. Şonuň netijesinde dil öwrenmek meselesi ýaşlaryň durmuşynda höwesli täzelik bolup ornaşyp gitdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Aleksandyr Tuniýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0