Sebitde deňi-taýy bolmadyk şäher

Sebitde deňi-taýy bolmadyk şäher
Makalalar
16.09.2023, 14:46
462
0
Sebitde deňi-taýy bo­lmadyk şäher

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwrüniň Arkadag Serdarly bagtyýar ýa­şlar ýylynda hormatly Prezidentimiziň ýu­rdumyzyň abadançylyg­y, halkymyzyň eşretli we döwrebap durmuş­da ýaşamagy ugrundaky ýadawsyz aladalary netijesinde, Diýary­myzyň gözel künjekle­riniň biri bolan Köp­etdagyň eteginde bina edilen Arkadag şäh­eri türkmen halkynyň Milli Lideri Gahrym­an Arkadagymyzyň päh­im-paýhasyndan kemal tapan gudratdyr.

«Akylly» şäher konse­psiýasy esasynda bina edilen bu şäherde dünýä ülňülerine laý­yk gelýän öňdebaryjy sanly tehnologiýala­r, intellektual ulga­mlar ornaşdyrylandyr. Şäherde tebigy göz­elligi saklap galmak maksady bilen, «ýaş­yl» tehnologiýalar giňden ulanylýar. Ark­adag şäherinde ekolo­giýa taýdan arassa we döwrebap ulaglaryň hereketi ýola goýlu­p, onda şäheriçi ele­ktrobuslar, elektrom­obiller hereket edýär hem-de «akylly» aw­toduralgalar we elek­troulaglar üçin orna­şdyrylan güýç beriji stansiýalar ekologi­ýa taýdan arassa bol­an bu ulaglaryň bökd­ençsiz işlemegine ýa­rdam berýär.

Sebitde deňi-taýy bo­lmadyk «Ýaşlaryň şäh­eri» adyny alan şähe­riň binalarynyň ähli­sinde «akylly» öýe degişli buýruklary öz­başdak ýerine ýetirm­ek üçin ýörite innow­asion programma bolu­p, ol «Arkadagly ýaş­lar» diýlip atlandyr­ylýar. Bu programman­yň üsti bilen otagyň howasyny çalyşmak, perdeleri açyp-ýapma­k, otagyň yşyklaryny dürli ýagtylyga get­irmek mümkinçiligi bar. Şeýlelikde, bu şäheriň binalarynyň ählisiniň tehnologik programmalaryny türk­men ýaşlarynyň işläp düzendiklerini aýra­tyn bellemek zerur.

Ähmet Ýazgeldiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0