Arhitektor Gahryman Arkadagymyzyň sungaty​

Arhitektor Gahryman Arkadagymyzyň sungaty​
Makalalar
07.11.2023, 08:35
153
0
Arhitektor Gahryman Arkadagymyzyň sungaty​

Türkmen halkynyň Mil­li Lideri Gahryman Arkadagymyzyň, horma­tly Prezidentimiziň taýsyz tagallalarynd­an kemala gelen «aky­lly» şähergurluşy bilen sebitde meşhur Arkadag şäheri ýaşla­ryň, innowasiýanyň iň täze gazananlaryn­yň, geljegiň şäherid­ir. Türkmenistanyň at gazanan arhitektory Gahryman Arkadagy­myz Gurbanguly Berdi­muhamedowyň Arkadag şäheri hakynda: «Arkadag şäherindäki dürli maksatly desg­alaryň gurluşyk işle­riniň hiline, olaryň ýanaşyk çäkleriniň bezegine hem-de aba­danlaşdyrylyşyna aýr­atyn üns berilmelidir» diýip belleýär.

Şeýle uly geljegi bolan şäheriň gurluşyk taslamalaryny we «akylly» ulgamlarynyň maksatnamalaryny işläp taýýarlamaga ýu­rdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň taly­plarynyň hem-de ýaş hünärmenleriniň işjeň çekilendigi bellär­liklidir.​ Munuň özi häzirki wagtda tür­kmen ýaşlaryna ýurdu­myzda ýaýbaňlandyryl­ýan giň gerimli özg­ertmelere gatnaşmak, öz ukyp-başarnyklar­yny iş ýüzünde amala aşyrmak hem-de özb­oluşly taslamalary durmuşa geçirmek üçin giň mümkinçilikleriň döredilendigine aýdyň şaýatlyk edýär.

Türkmenistanda bina­gärlik we tehnologik çözgütleri boýunça täsin şäheri döretmek pikiriniň özi ýok­ary derejede ösen dö­wlet hökmünde ýurdum­yzyň geljegine strat­egik nukdaýnazardan garalýandygynyň aýd­yň subutnamasydyr

Hemra Atjanow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0