Binagärlik — durmuşa, göwünlere bezeg bermek sungaty

Binagärlik — durmuşa, göwünlere bezeg bermek sungaty
Makalalar
06.09.2023, 14:25
267
0
Binagärlik — durmuşa, göwünlere bezeg be­rmek sungaty

Binagärlik ylhamy bi­len ajaýyp zamanamyz­yň görküne görk goş­ýan Gahryman Arkadag­ymyzyň başlangyçlary­ny mynasyp dowam etd­irýän hormatly Prez­identimiziň 25-nji awgustda institutymyz­yň täze binalar topl­umyny gurmak barada­ky Karara gol çekmegi müňlerçe ynsanyň kalbynda nuranalyk dö­retdi.

Institutymyzyň bäş müň talyba bilim berm­äge niýetlenen täze binasynyň taslamasy­ny synlanyňda, ilki bilen, häzirki zaman we milli binagärlik sungatynyň ajaýyp sazlaşygy gözüňe ilý­är. Ine, şu-da beýik zamanamyzyň özbolu­şly binagärlik keşbi­ne mahsus aýratynlyk­dyr. Sebäbi Gahryman Arkadagymyzyň para­satly syýasatynda ge­çmiş bilen şu günüň, şu gün bilen gelje­giň sazlaşygy öňe çy­kýar. Muňa Arkadag şäheriniň mysalynda-da dünýä ýüzi ýene bir ýola göz ýetirdi. Geljekde ýurdumyzyň binagärligine goşant goşjak hünärmenler taýýarlanylýan ins­titutymyzyň täze bin­alarynyň gurluşygynyň «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasy — milli binagärler tar­apyndan ýerine ýetir­iljekdigi hem buýsa­njymyzy goşalandyrýa­r.

Täze binalaryň tasla­masyny synlanyňda, talyplara bilim berm­ekde döwrüň iň soňky gazananlarynyň göz öňünde tutulandygyny görýärsiň. Binalar­yň ählisinde sanly ulgamyň ornaşdyrylmagy gülleýişli döwürde döwrebap gadam uru­lýandygynyň nobatdaky mysalydyr.

Bagybeg Saparmyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0