Meşhur adamlaryň durmuşundan

Meşhur adamlaryň durmuşundan
Makalalar
03.10.2022, 22:46
1108
0
Meşhur adamlaryň durmuşyndan

Dünýä belli fransuz ýazyjysy Žýul Wern 1849-njy ýylda hukuk ugrundan okuwyny tamamlanam bolsa, ol teatry söýüp, dramaturg bolmagy arzuw edipdir. Ol “Üç muşkatýor” kitabyny okanynda özüne “Rýumanyň edebiýatda görkezen ukybyny men geografiýada görkezerin” diýip söz beripdir. Ol soň öz döredijilik tejribesinde “Döretmek we lezzet almak” ýörelgesini işläp düzýär. Žýul Werniň ýazan fantastik romanlary elmydama ylmy açyşlaryň özeni bolupdyr. Ýazyjy günüň dowamynda okamak üçinem köp wagt sarp edipdir. *** Belli aktýor Makkeleý Kalkin ilkinji gezek on bir ýaşynda “Öýde ýeke özi” atly filme surata düşýär. Şeýdip ol ýaşlykdan uly şöhrata eýe bolýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyň talyby Döwletow Süleýman
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0