Taryhy günüň taryhy wakasy

Taryhy günüň taryhy wakasy
Makalalar
10.09.2023, 14:54
193
0
Taryhy günüň taryhy wakasy

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynyň güýzi talyplyk dünýäsine ilkinji ädimimi äden günüm hökmünde hemişe ýadymda galar. Türkmen halkynyň Milli Lideri, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Başlygy Gahryman Arkadagymyzyň Arkadag şäheriniň Ruhyýet köşgünde geçiren umumy sapagy bolsa geljekki ädimlerimize şamçyrag bolup ýüregimize ýazyldy.

Gahryman Arkadagymyzyň her bir jümlesi pelsepä ýugrulan umumy sapagynyň ähli ulgamlary öz içine almagy diňe öz saýlap alan ugrumyz boýunça däl, eýsem, ähli ugurlardan ýeterlik derejede habarly bolmalydygymyz baradaky beýik pelsepedir. Milli Liderimiziň öz çykyşynda: «Biziň baý taryhymyz, gözbaşyny müňýyllyklardan alyp gaýdýan maddy we ruhy gymmatlyklarymyz, nepis halylarymyz, wepadar we ýyndam bedewlerimiz, edermen alabaýlarymyz Ýer ýüzünde millet hökmünde tanalmagymyzy şertlendirýän milli buýsanjymyzdyr, mertebämizdir» diýen sözleri sungaty öwreniji hünärini ele alýan talyp hökmünde bizde uly täsir galdyrdy.

Eziz Annadurdyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0