Makalalar

Makalalar
Makalalar
19.05.2023, 09:58
220
0
Müsür piramidalary

Akyldar şahyrymyz Magtymguly Pyragynyň: Keşt edeli bu jahana,

Jahanda näler görüner – diýip, belleýşi ýaly, adamzat dünýäsi täsinliklerden doly. Ynsan ylmy hem eli bilen döredilen ýedi sany gudrat hasaplanýan täsinligiň syrlary entegem öz syrlaryny gizlin saklamagy dowam edýär. Şolaryň biri-de Müsür piramidalarydyr. Bu piramidalaryň gurluşygy öz täsinligi bilen häzirki zaman syýahatçylarynyň ünsüni özüne çekýär. 1979-njy ýyldan bäri Bütindünýä medeni mirasynyň bir bölegi hasaplanýan bu piramidalary ýakyndan synlaämak isleýänleriň sany gün-günden artýar.

Ylym adamlarynyň bu piramidalaryň gurluş täsinligini öwrenmäge bolan islegleri güýçlenýär, bu iş şu günlerem uly gyzyklanma bilen dowam etdirilýär. Edil şeýle bolşy ýaly, bu täsin piramidalary ýakyndan synlsmsk islegi bilen bu ýere her ýylda syýahatçylaryň 3 milliondan gowragy gelýär.

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby Emin Bajykow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0