Kitap hakda

Kitap hakda
Makalalar
03.10.2022, 22:11
1339
0
Kitap hakda Kitap okamak galyp barýar diýjek bolýarlar. Ýöne bu gürrüň bilen ylalaşyp bolmaýar. Diňe bir zat, olam häzirki zamanda elektronnyý kitaplaryň ýüze çykmagy bilen bu şeýle ýaly bolup görünýän bolmagy mümkin. ýogsam kitap okamak hakynda şu aýdylan ajaýyp sözlerden soň, oňa bolan söýgi hiç döwürlerde-de egsilmez. Kitap ýaly wepaly dost ýokdur. Ernest Hemingueý. Amerikan ýazyjysy. *** Her gün kitap okadym, durmuşym tutuşlygyna üýtgedi. Orhan Pamuk, türk ýazyjysy. *** Kitap eliňde saklap ýören arzuwyňdyr. Neýl Gaýman, iňlis ýazyjysy. *** Ähli gowy kitaplary okamaklyk geçen asyrlaryň iň ajaýyp adamlary bilen söhbetdeş bolan ýalydyr. Rene Dekart, italýan ýazyjysy. Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyň talyby Agahanow Süleýman
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1648
0