2023-nji yyl

2023-nji yyl
Makalalar
24.12.2022, 10:25
543
0
Täze ýyl

2023-nji ýylyň «eýesine» dürli görnüşli kelemlerden edilen işdäaçarlar we tagamlar hem ýarar. Meselem, reňkli kelemden steýk taýýarlap bolar. Taýýar edilen garynda (süýt, goşundylar, un) kelemiň gülüni goşmaly, soňra çörek owuntyklary bilen bulap, saçda iki tarapy hem gyzarýança bişirmeli. Kelem steýkini sous bilen (gaýmak, duz, sarymsak) saçakda goýmak maslahat berilýär.

Elbetde, towşany käşirsiz göz öňüne getirmek kyn. Baýramçylyk saçagy üçin düzüminde käşir bolan köp sanly tagamlary taýýarlap bolýar. Bu işdäaçar (koreý usulynda taýýarlanan käşir), gyrgyçdan geçirilen käşir goşundyly köke, kotlet we başga-da dürli tagamlar bolup biler.

Käşirden, feta peýnirinden we hurmadan tagamy boýunça tapawutlanýan işdäaçar taýýarlamak bolýar. Munuň üçin käşiri inçe dilimlere bölmeli, soňra ony 15 minutlap sowuk suwda saklamaly. Gapda zeýtun ýagyny, laýmyň şiresini, kinzany, ary balyny we 0,5 çaý çemçesi duzy garmaly, kesilen käşirleri, feta peýnirini, hurmany we biraz badam goşmaly. Olaryň ählisini garyp, işdäaçary tagamyny alýança biraz saklamaly.

Towşanyň saçagynda miwelerden, esasan, armyt we alma maslahat berilýär. Hytaýda armydyň uzak ömri alamatlandyrýandygyny, almanyň bolsa baýlygyň nyşanydygyny bellemek gerek.

Etli naharlar barada durup geçsek, towşanyň eti asla bolmaly däldir. Umuman, ünsüňizi adaty tagamlarda jemläň, emma göze ýakymly edip bezemegi unutmaň.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Mukam Ataýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0