Tasinlikler

Tasinlikler
Makalalar
18.12.2022, 15:03
543
0
Täsinlikler hakda: Uly kädi

Kädi ösümligi hemmelere tanyşdyr. Onuň dürli görnüşleri biziň ýerli öertlerimizde hem ösdürilip ýetişdirilýär. Golaýda Russiýanyň raýaty agronom Andreý Gusýewiň kädiniň has täze görnüşini, agramy dokuz ýüz kilograma ýetýän kädini ösdürip ýetişdirendigi barada habar beriş serişdelerinde täze habar ýaýradyldy. Gök-bakja ekinlerini ösdürmek bilen yzygiderli gyzyklanýan bu agronomyň geçen ýyl ýedi ýüz kilgram agamly kädini ýetişdirendigini aýdýarlar. Ol beýle äpet kädini ösdürmek üçin tebigy dökünlerden peýdalanandygyny gürrüň beripdir.

*** Ýorunja Marsda gögerer Internet ulgamynyň habar beriş serişdelerinde ýaýran habara görä,AbŞ-nyň Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň mikrobiologlary oba-hojalyk ekinlerini öwrenmek bilen olaryň arasynda Marsda ösdürip boljagyny kesgitläpdirler. Alymlaryň çykaran netijesine görä, ol ýerde ýorunja gögerip biler. Olar muny Marsyň topragyna meňzeş ýanardagyň topragynda synap görüpdirler. Ýorunja şol taprakda ösmägede ukyplydygyny görkezipdir.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Ylýas Mämedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0