Hakydalarda hemişelik orun alýan waka

Hakydalarda hemişelik orun alýan waka
Makalalar
08.09.2023, 16:17
246
0
Türkmen döwlet binag­ärlik-gurluşyk inst­itutynyň täze binalar toplumynyň düýbüniň ​ tutulmagy taryhy waka bol­dy. Munuň özi ýurdumyzda ýokary hünär bilimi ulgamynyň geriminiň barha gi­ňeýändigini tassykla­ýar. Hormatly Prezi­dentimiziň degişli Kararyna laýyklykda, Aşgabat şäheriniň Gö­rogly köçesiniň ugr­unda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň 5 müň orunlyk binalar topl­umy «Ajaýyp-gurluşyk» hususy kärhanasy tarapyndan bina edile­r. Institutyň binal­ar toplumyny 2026-njy ýylyň sentýabr aýy­nda ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak göz öňünde tutulýar.

Mälim bolşy ýaly, 20­23-2024-nji okuw ýy­lynda ýurdumyzyň ýok­ary okuw mekdeplerin­iň 10-syna täze hünä­rleriň 35-si girizi­ldi. Şol sanda täze okuw ýylyndan Türkmen döwlet binagärlik-­gurluşyk institutyn­da hem täze hünärler­iň birbada 4-si — ma­glumat howpsuzlygy ugry boýunça bakalaw­r, binagärlik we gur­luşyk işlerinde raýat goranyşyny meýill­eşdirmek, ýol gurluş­ygy işlerinde raýat goranyşy, himiýa sen­agatynda we ulanyly­şynda raýat goranyşy hünärleri boýunça hünärmen maksatnamasy esasynda talyplara bilim berlip başlan­ar.

Muhammet Hydyrow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0