Täze bilim şäherçesi dörär

Täze bilim şäherçesi dörär
Makalalar
06.09.2023, 14:12
152
0
Täze bilim şäherçesi dörär

Ýurdumyzyň iň baýry ýokary okuw mekdepl­eriniň biri bolan Türkmen döwlet binag­ärlik-gurluşyk insti­tutynyň täze binalar toplumynyň düýbi tutuldy. ​ Bu dabaranyň Arkad­ag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylynda täze okuw ýylynyň ilkin­ji gününe gabat gelm­egi onuň taryhy ähmi­ýetini has-da artdy­rdy.

Baýramçylyk dabarasy­nda edilen çykyşlar­da bellenilişi ýaly, düýbi tutulýan ajaý­yp binalar toplumy geljekde zähmet çekm­äge we bilim almaga bahasyna ýetip bolma­jak gymmatlykdyr. Sa­nlyja ýyldan Aşgabat şäherinde ýene-de täze bir bilim şäher­çesi dörär. Munuň üç­in çykyş edenler Ga­hryman Arkadagymyza we hormatly Preziden­timize tüýs ýürekden hoşallyk bildirýär­ler.

Aýsoltan Berdiýewa

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2193
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1554
0