Ak şäherim aşgabat

Ak şäherim aşgabat
Makalalar
25.12.2022, 08:14
532
0
Ak şäherim aşgabat
 
Paýtagtymyzda yzygiderli gurulýan özüne çekiji beýik binalar, kaşaň ymaratlar, ähli amatlyklary bolan ýaşaýyş jaýlary aşgabatlylaryň eşretli durmuşyna gönükdirilendir. Gurulýan we gurlup ulanylmaga berilýän döwrebap ça-galar baglary, orta we ýokary okuw mekdepleri, saglygy goraýyş edaralary, stadionlar we beýleki sport desgalary hem-de iri kärhanalar toplumy, Olimpiýa şäherjiginiň, Medeniýet şäherçesiniň gurulmagy paýtagtymyzyň bina-gärlik keşbiniň düýpli özgermegine getirdi.
 Baş şäherimizde gurulýan binalaryň we desgalaryň birnäçesiniň Ginnesiň rekordlar kitabyna girizilmegi hem bu aýdylanlary tassyklaýar.
 Aşgabadyň durmuş düzümini ösdürmek işleriniň sazlaşykly häsiýete eýe bolmagy ýurdumyzyň baş şäherini mundan beýläk-de ösdürmegiň esasy ýörelgesi bolup durýar. Ilatyň işlemegi, okamagy, dynç almagy, sport, döredijilik bilen meşgullanmagy, döwrebap söwda, dynç alyş we sagaldyş hyzmatlaryndan peýdalanmagy üçin zerur şertleriň döredilmegi bilen baglanyşykly işler hormatly Prezidentimiziň hemişelik üns merkezinde saklanýar
Türkmen döwlet  binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Didar Japarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0