Ýurdumyzda Kuraş boý­unça XIV dünýä çempi­onaty geçiriler

Ýurdumyzda Kuraş boý­unça XIV dünýä çempi­onaty geçiriler
Makalalar
22.11.2023, 18:08
204
0
Ýurdumyzda Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty geçiriler

23 — 28-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda geçiriljek Kuraş boýunça XIV dünýä çempionaty Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary, Arkadagly Serdarymyzyň tagallalary esasynda döwletimiziň sport babatdaky syýasatynyň, sport diplomatiýasynyň ösüşiň täze belentliklerine çykýandygynyň nobatdaky dabaralanmasy bolar. BMG-niň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça guramasynyň ştab-kwartirasyndan Türkmenistanyň 2023 — 2027-nji ýyllar üçin ÝUNESKO-nyň Bedenterbiýe we sport boýunça hökümetara komitetiniň agzalygyna biragyzdan saýlanandygy baradaky hoş habaryň gelip gowuşmagy bolsa iri sport baýramçylygynyň öňüsyrasynda ählimiziň göwnümizi joşduryp, täze zähmet üstünliklerine ruhlandyrdy.

Her bir abraýly sport ýaryşynyň guramaçylyk işlerinde bolşy ýaly, Kuraş boýunça XIV dünýä çempionatyny ýokary derejede geçirmek üçin hem ýurdumyzda giňden taýýarlyk işleri alnyp baryldy. Döwlet Baştutanymyzyň şu ýylyň 12-nji iýulynda gol çeken Kararyna laýyklykda, 23 — 28-nji noýabrda paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesiniň Başa-baş söweş sungaty sport toplumynda Kuraş boýunça dünýä çempionatyny geçirmek bellenildi. 16-njy awgustda bolsa bu iri ýaryşy Aşgabat şäherinde geçirmek hakynda Ylalaşyga gol çekmek hem-de Halkara kuraş assosiasiýasynyň baýdagynyň Türkmenistanyň Bedenterbiýe we sport baradaky döwlet komitetine gowşurylyş dabarasy boldy. Çempionata dünýäniň 50 töweregi döwletinden ýygyndy toparlar gatnaşar we türgenler medallaryň 60-sy ugrunda bäsleşerler. Şeýle-de oňa 50-den gowrak ýurtdan resmi wekiliýetleriň gatnaşmagyna garaşylýar. Sport ýaryşlary jemi 15 (7-si erkekleriň, 8-si zenanlaryň arasynda) agram derejesinde guralyp, ýeňijiler Türkmenistanyň ýokary derejeli eminler topary tarapyndan kesgitleniler.

Häzirki wagtda paýtagtymyzyň myhmanlary Olimpiýa şäherçesindäki «Sport» we «Türgenler» myhmanhanalarynda ýerleşdirilip, olar üçin milli myhmansöýerlik däplerimiz esasynda ýokary hilli hyzmatlar ýola goýuldy. Halkara sport ýaryşlarynyň guralýan döwründe, däp bolşy ýaly, bu sport baýramçylygynyň çäginde-de myhmanlara ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplaryndan taýýarlanan meýletinçiler ýakyndan ýardam bererler we olaryň bir topary daşary ýurtly myhmanlaryň ýanynda terjimeçi hökmünde berkidiler.

Döwletgeldi Hojalyýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0