Marysda

Marysda
Makalalar
18.12.2022, 15:15
544
0
Ýorunja Marsda gögerer

Internet ulgamynyň habar beriş serişdelerinde ýaýran habara görä,AbŞ-nyň Ogaýo ştatynyň uniwersitetiniň mikrobiologlary oba-hojalyk ekinlerini öwrenmek bilen olaryň arasynda Marsda ösdürip boljagyny

kesgitläpdirler. Alymlaryň çykaran netijesine görä, ol ýerde ýorunja gögerip biler. Olar muny Marsyň topragyna meňzeş ýanardagyň topragynda synap görüpdirler. Ýorunja şol taprakda ösmägede ukyplydygyny görkezipdir.

Metbugat materiallary esasynda taýýarlan:

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Bagybeg Saparmyradow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0