Arkadag saherinin ikinji tapgyrynyn bina edilmegi

Arkadag saherinin ikinji tapgyrynyn bina edilmegi
Makalalar
26.12.2022, 16:57
563
0
Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly, Köpetdagyň etegindäki ajaýyp künjekde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwrüniň täze binagärlik çözgüdiniň aýdyň netijesi bolan şäheriň kemala gelmegi ýurdumyzyň ösüşleriň belentliklerine tarap ynamly gadam urýandygynyň we durmuşymyzyň her bir pursadynyň uly rowaçlyklara beslenýändiginiň nobatdaky beýanyna öwrüler. Hormatly Arkadagymyz häzirki zaman şähergurluşyk hem-de milli binagärlik ýörelgeleri özünde jemleýän şäheriň gurluşygynyň taryhy ähmiýetini belläp, bu ýerde alnyp barylýan işleriň ekologik talaplara laýyk gelmeginiň zerurdygyny aýtdy.

Gahryman Arkadagymyz täze şäheriň ikinji tapgyrynda bina edilmegi meýilleşdirilýän dürli maksatly desgalaryň gurluşygyna başlamaga ak pata berip, bu işde häzirki zamanyň ösen dünýä tejribesiniň ulanylmalydygyny belledi. Şunda ýaşlaryň, aýratyn-da, ugurdaş ýokary okuw mekdeplerinde işleýän ýaş mugallymlaryň, talyplaryň täzeçil pikirleri işjeň peýdalanylmalydyr. Munuň özi milli şäher gurluşygynyň häzirki zaman meýillerine laýyk derejede ösdürilmegine ýardam berer.

Internet habarlary esasynda taýýarlanan

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Ybraýym Gurbanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2197
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1558
0