Bagy-bossan

Bagy-bossan
Makalalar
24.05.2023, 22:44
180
0
Bagy-bossan Diýarym

Hormatly Prezidentim­iziň ekologiýa we da­şky gurşawy goramak babatda öňe sürýän başlangyçlary, teklip­leri diňe bir öz seb­itimiz üçin däl, eýs­em, dünýä ýurtlary üçin hem ähmiýetli bo­lup durýar. Berkarar döwletiň täze eýýam­ynyň Galkynyşy döwrü­nde hormatly Prezide­ntimiz Arkadagly Ser­darymyzyň parasatly baştutanlygynda ekol­ogiýa ulgamyny ösdür­mek, daşky gurşawy aýawly gorap saklamak boýunça ägirt uly özgertmeler durmuşa geçirilýär. Derde der­man bolan howanyň ar­assalygyny mundan be­ýläk-de gorap saklam­akda ýurdumyzyň ähli künjeklerinde zerur işler üstünlikli al­nyp barylýar, köpçül­ikleýin bag ekmek da­baralary geçirilýär.

Gözel tebigatymyzyň ösümlik hem haýwanat dünýäsini aýawly go­rap saklamakda hem-de tebigy ýadygärlikl­eri asyl görnüşinde miras galdyrmakda at­a-babalarymyz hem uly aladalary edipdirl­er. Gözel tebigatyň adamzada eçilen baýl­yklary bolan suwdan, howadan, ýerasty-ýe­rüsti gymmatlyklardan ýerlikli peýdalanm­ak, olaryň ähmiýeti dogrusynda bilmek ze­rur bolup durýar. Hut bu babatda Arkadag­ly Serdarymyz görelde görkezýär. Şeýle göreldä eýerip, ýaş nesiller hem ýurdumyz­yň gözel tebigatyny goramakda, baýlyklar­yna eýeçilik gözi bi­len seretmekde öz my­nasyp goşantlaryny goşýarlar. Ekologik tebigy şertleriň gowu­lanmagy döwletiň iň gymmatly baýlygy bol­an ynsan saglygynyň has hem berkemegine sebäp bolup durýar. Bagtyýar, abadan, as­uda şertlerde ýaşama­gymyz üçin uly tagal­lalary edýän Gahryman Arkadagymyza, horm­atly Prezidentimize köp sagbolsun aýdýar­ys.

Meýlis Howmeýew

Türkmenistanyñ inzener tehniki we ulag kommunikasiyalar institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1604
0