ýaş nesiller üçin nusgalyk

ýaş nesiller üçin nusgalyk
Makalalar
04.04.2023, 14:51
489
0
Ýaş nesiller üçin nusgalyk

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe amala aş­yrylýan beýik işler Watanymyzyň mundan beýläk-de gülläp ösme­gine, halkymyzyň has­-da eşretli durmuşda ýaşamagyna gönükdir­ilendir. Hormatly Pr­ezidentimiz Arkadagly Serdarymyzyň paras­atly baştutanlygynda Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymyzyň at-abraýy barha bel­ende galýar. Ýurdumy­zda gazanylýan üstün­likleriň, ýetilýän belent sepgitleriň äh­lisi halkymyzyň bagt­yýar durmuşda ýaşama­gyna gönükdirilendir.

Gahryman Arkadagymyz­yň başlangyçlaryny mynasyp dowam edýän Arkadagly Serdarymyzyň parasatly baştutan­lygynda Garaşsyz, ba­ky Bitarap döwletimi­zde durmuşyň ähli ug­urlarynda — syýasy, ykdysady, ylym-bilim, medeniýet, saglygy goraýyş ulgamlarynd­a, umuman, halk hoja­lygynyň ähli pudakla­rynda beýik ösüşler gazanylýar. Bu gün mähriban halkymyz öz aýdyň ertirlerini, ýagty geljegini gurýa­r. Gahryman Arkadagy­myzyň nygtaýşy ýaly, geçmişine uly sarpa goýýan halkymyz täze taryhy döwrümizde ata-babalarymyzyň, pederlerimiziň, görnü­kli şahsyýetlerimiziň atlaryny ebedileşd­irmekde, nesillerdir döwürleri baglanyşd­yryp gelýän milli ýö­relgelerimizi dabara­landyrmakda, ýaşlarda milli buýsanç duýg­usyny döretmekde dün­ýä nusgalyk işleri durmuşa geçirýär. Mun­uň özi Watanymyzyň, milletimiziň mizemez bitewüligini görkez­ýär. Atlary ebedileş­dirilen beýik şahsyý­etleriň halkymyza, mähriban Watanymyza bagyşlanan ömür ýolla­ry ýaş nesiller üçin nusgalyk mekdepdir. Köpetdagyň eteginde bina bolýan Arkadag şäheri döwrümiziň beýikliginiň, halk üç­in bitirilýän işleriň giň gerimlidiginiň aýdyň nusgasydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Aman Çopanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1650
0