Sport dostlugy berkidyar

Sport dostlugy berkidyar
Makalalar
14.02.2023, 18:57
709
0
Sport dostlugy berkidýär

Habar beriş gulluklarynyň habar bermägine görä şu ýylyň 4-14-nji awgusty aralygynda Belorussiýa döwletinde Garaşsyz Döwletleriniň Arkalaşygyna agza ýurtlaryň arasynda II sport oýunlarynyň ýaryşynyň geçiriljekdigi aýdylýar. Onda aýdylyşyna görä, bu ýaryşa gatnaşyjy türgenler basketbol, gandbol, plaýždaky woleýbol, futbol, kiçi futbol, ot üstündäki hokkeý ýaly görnüşleri boýunça bäsleşereler. Oňa türkmen türgenleri hem işjeň gatanaşarlar.

Bu ýerde esasy zat Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň öňe sürýän ajaýyp pikirleriniň iş ýüzünde durmuşa geçýändigidir. Ýagşy niýetlere ýugrulan meýilnamalar, dünýä jemgyýetçiliginde hem giň goldaw tapýar. Sebäbi Hormatly Prezidentimiz 2022-nji ýylyň oktýabr aýynda Astanada bolup geçen GDA –nyň döwlet Baştutanlarynyň duşuşygynda halkara sport oýunlaryny geçirmegiň wagtynyň ýetendigini, bu babatda sözden işe geçip, Arkalaşygyň Bedebterbiýe we sport boýunça geňeşiniň howandarlygynda halkara sport oýunlaryny geçirmek boýunça utgaşdyryjy komiteti döretmek hakynda teklip edipdi. Şonuň netijesinde yzygiderli guralýan bu dostluk oýunlary halklaryň arasyndaky dostlugyň berkemegine aýratyn özboluşly öwüşgin çaýar.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ uly mugallymy Rejepmuhammet Nurmuhammedow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0