Sanly bilim ulgamy

Sanly bilim ulgamy
Makalalar
18.12.2022, 15:55
534
0
Sanly bilim ulgamy bilen

Sanly bilim ulgamynyň durmuşa ornaşdyrylmagy ösüşiň tizligini üpjün edýän, aýratyn ähmiýete eýe bolan ylmy-tehnologiýalary özleşdirmek babatynda mugallymlaryň we geljekgi hünärmenler bolmaly talyp ýaşlaryň öňünde täze giňişlikleri açýar hem-de täze wezipeleri ýüze çykarýar. Bu wezipeleri çözmekde döwletiň ýakyndan ýardam bermegi bilen bir hatarda mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň öz borçlaryna dogry düşünip iş alyp barmaklarynyň zerurlygyny durmuşyň özi orta goýýar.

Biziň ýurdumyzda Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda sanly ulgamy bilim sistemasyna giňişleýin ornaşdyrmak boýunça aýratyn tagallalar edilýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň orta, orta hünär we ýokary okuw mekdepleri kämil kompýuterler, mutimediýa tagtalry, şeýle-de döwrebap tehniki enjamlar bilen üpjün edilýär. Bilim ulgamynda sanly tehnologiýalaryň, ýokary tizlikli internet ulgamynyň ornaşdyrylmagy onlaýn sapaklaryny, wideoşekilli duşuşyklary geçirmäge, daşary ýurtlaryň bilim jaýlary bilen göni aragatnaşykda maslahatlary guramaga giň mümkinçilik döredýär. Bu bolsa geljekgi nesliň kämil bilim almagy üçin, özüniň oňaýly täsirini ýetirýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Sohbet Suhanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0