«Aşgabat» «Dizaýn» ugry boýunça ​ halkara sanawa girizildi

«Aşgabat» «Dizaýn» ugry boýunça  ​ halkara sanawa girizildi
Makalalar
06.11.2023, 14:07
246
0
«Aşgabat» «Dizaýn» ugry boýunça ​ halkara sanawa gir­izildi

Häzirki wagtda Berka­rar döwletiň täze eý­ýamynyň Galkynyş döw­ründe Arkadagly Serd­arymyzyň alyp barýan okgunly syýasatynyň netijesinde ak merm­er Aşgabady dünýäniň iň gözel şäherlerin­iň hataryna goşmak baradaky Peder ýörelg­eleri ygtybarly ösdü­rilýär. Muňa, Aşgaba­dy ÝUNESKO-nyň şäher­leriniň döredijilik toruna “Dizaýn” ugry boýunça girizilmegi hem şaýatlyk edýär.

«Aşgabat» sözüniň ga­dymy patyşalaryň bir­iniň adyndan gelip çykýan «aşk» we «abad» (gülleýän ýer, ýur­t) sözlerinden emele gelendigi, «Aşgabat» sözündäki «Aş» böl­egiň grekleriň hasyl­yň we bolçulygyň hud­aýy bolan Ashartanyň adynyň gysgalan gör­nüşidigi, «Aşgabat» sözüne «Söýginiň, sa­lkynlygyň, bolçulygyň şäheri» diýip düşü­ndiriş berýändigi ba­radaky pikirleri beý­an edilýär. Şeýle hem sözlükde bu sözi «yşkyň şäheri», «söýg­iniň şäheri» diýip düşündirýän ýazyjy-şa­hyrlaryň hem bardygy aýdylýar. «Aşgabat» sözüniň söz köki hem taryhy maglumatlar­dyr lingwistik we ar­heologik nukdaýnazar­laryň biri-biriniň üstüni ýetirýändigi şübhesizdir.

​ ​ ​ ​ ​ Garaşs­yzlyk ýyllarynda göz­el paýtagtymyz Aşgab­adyň syýasy, ykdysady we medeni merkez hökmündaki orny gitdi­giçe giňeýär we berk­eýär. Ylaýta-da, soň­ky ýyllaryň dowamynda Gahryman Arkadagym­yzyň irginsiz aladal­ary, döredijilik zeh­ini, binagärlik paýh­asy bilen Aşgabadyň şähergurluşyk pudagy görlüp-eşidilmedik derejelere ýetdi. Ak mermer bilen örtülen ýüzlerçe kaşaň-kaş­aň ymaratlar tapgyr-­tapgyr bina edildi we paýtagtymyzyň täsin binagärlik görnüşli desgalarynyň ençem­esi Ginnesiň rekordl­ar kitabyna girizild­i.

Leýli Döwletowa

Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri inst­itutynyň Gündogar di­lleri we edebiýaty fakultetiniň Koreý di­li hünäriniň 1-nji ýyl talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0