Makalalar
06.11.2022, 19:00
670
0
Ýolagçylara ýokary hilli hyzmat Garaşsyzlyk baýramçylygymyzň 31 ýyllygy mynasybetli welaýat merkezlerinde açylyp, ulanylmaga berilen halkara derejeli awtomenziller şu günler halkymyzyň hyzmatynda. Binalar iki gatdan ybarat bolup, 140 orunlyk ýolagçylar üçin garaşylmaga niýetlenen zal birinji gatda ýerleşýär. Ýene-de birinji gatda awtobus peteklerini, howa we demir ýollary ulaglarynyň peteklerini satýan kassalar, sorag-jogap gullugy, ýörite goşlary saklamak üçin ýer, dürli gulluk otaglary ýerleşdirilip olar ýolagçylara ýokary hilli hyzmat edýärler. Mundan başga-da dermanhana, lukmançylyk otagy, aragatnaşyk hyzmatlary hem ýola goýlan. Ikinji gatynda bolsa, dürli görnüşli harytly dükanlar, gözellik salony, garbanyşhana ýerleşdirilip, umumy binada hatda çagalar üçin oýun meýdanlaryna çenli göz öňünde tutulypdyr. Munuň özi biziň ýurdumyzda adam hakynda edilýan aladanyň ýokary derejedidigini görkezýär.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn talyby Şatlyk Hudaýnazarow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2157
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1494
0