Täze ýylda ýyldyzlar näme diýýär?

Täze ýylda ýyldyzlar näme diýýär?
Makalalar
21.12.2022, 14:13
550
0
Täze​ ýylda​ ýyldyzlar näme diýýär?
 
Täze ýylda hamallar köplenç maşgalasyna we dostlaryna kömek bermeli bolar. Esasan öz bähbidiňize zyýan bermeli däldir. Öz zähmet ýoluňyzyň basgançagyny ýokary galdyryp bilersiňiz, ýöne munuň üçin synanyşmaly bolarsyňyz.
 
Sowurlara (öküzçeler) daş-töweregiň sazlaşygyny ele almak — artykmaç zatlar taşlamak, kalbyny we pikirlerini tertibe salmak, geçmişiň ýüklerini unutmak maslahat berilýär. 2023-nji ýylda towşan sowura hatda iň kyn arzuwlaryny hem amala aşyrmaga kömek eder. Tomus — elektrik enjamlary we gaz ulanylanda töwekgelçilikleriň köpelýän wagtydyr, mundan seresap bolmak gerekdir. Täze ýylda maşgalada täze agzalaryň peýda bolmagyna ýa-da ýaşaýyş şertleriniň gowulaşmagyna garaşyp bolar.
 
Jöwzalar üçin geljek ýyl ýaramaz endiklerden dynmagyň iň amatly wagtydyr. Şeýle hem, bu ýyl syýahat etmek, uzakmöhletleýin meýilnamalary düzmek we peýdaly tanyşlyklary açmak üçin wagtdyr. Geçen ýylda haýsydyr bir ýerliksiz edilen hereket üçin 2023-nji ýylda jogap bermeli bolar. Ýoluňyzda hilegär adamlar bilen duşuşmak hem-de şol sebäpli kazyýet işine baryp ýetmek howpy bardyr.
 
Täze ýylda seretanlar öz taýyny tapyp, maşgala gurup bilerler. Eger yhlas etseler, maliýe taýdan hem olar ýeterlik derejede üstünlik gazanarlar. Hilegärlikli mahabat tekliplerine gulak asmak maslahat berilmeýär, olar bu tekliplere ynanyp pul ýitirip bilerler.
 
Esetlere (ýolbarslara) Täze ýylda has zerur bolmasa iş ýerlerini üýtgetmek maslahat berilmeýär. Maşgalada kynçylyklar bolup biler, saglygyňyza has seresap bolmaly bolar. Gozgalmaýan emläk ýaly uly zatlary satyn almagyňyz hem-de telekeçilik taslamalarynyň eýesi bolmagyňyzy mümkindir. Dürli hili resminamalara gol çekilende has seresap bolmagyňyz gerekdir.
 
Geljek ýylda sünbüle (gyz) ýyldyzynyň astynda doglanlar karz almakda we çykdajylaryny ölçermekde juda seresap bolmaga, şeýle hem «çal» maliýe shemalaryndan we «gara» hasaplardan gaça durmaga çagyrylýar. Emma iş üsti bilen köp syýahat etmäge, şertlerini giňeltmäge mümkinçilik bolar. Umuman aýdylanda, Täze ýyl işde we maşgalada bolup biljek köp sanly üýtgeşmeleri wada berýär (nikalaşmak, çagalaryň dünýä inmegi we ş.m.).

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Deñizhan Jumagylyjow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2242
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1605
0