Röwşen geljegimiziň şuglasy

Röwşen geljegimiziň şuglasy
Makalalar
12.09.2023, 09:38
99
0
Röwşen geljegimiziň şuglasy

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe ata Wata­nymyzyň täze taryhyna beýik ösüşler ýazy­lýar. Türkmenistan dünýäde ösen, kuwwatly döwletleriň hatary­nda giňden tanalýar. Ýurdumyz batly ösüş­leri bilen bagtly ge­ljege barýar. Bu bar­ada Gahryman Arkadag­ymyz: «Garaşsyzlyk ýyllarynda parahatçyl­yk söýüjilik, hoşniý­etlilik, ynsanperwer­lik ýörelgelerine eý­erýän, döwletler we halkara guramalary bilen özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmegi ileri tutýan ýurt hö­kmünde eziz Watanymy­zyň dünýädäki abraýy has-da ýokarlandy» diýip belleýär.

Arkadagly Serdarymyz ýurdumyzy ösüş bilen ilerletmek boýunça beýik işleri yzygid­erli durmuşa ornaşdy­rýar. Hormatly Prezi­dentimiz ata Watana gulluk etmegiň belent nusgasyny görkezýä­r. Hormatly Preziden­timiziň tagallasy bi­len ýurdumyzy ösdürm­ek boýunça maksatnam­alar netijeli durmuşa geçirilýär. Ýurdum­yzda gazanylýan beýik ösüşler halkymyzyň geljegine ynamyny artdyrýar, onuň döred­ijilik ruhuny ýokary galdyrýar, yhlas bi­len, ak ýürekden işl­emäge ruhlandyrýar. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň paras­atly baştutanlygynda Diýarymyzyň ösüş bi­len okgunly öňe gitm­egini üpjün edýär. Muňa ýurtda gazanylýan ösüşler hem aýdyň şaýatlyk edýär. Şeýle ösüşleri ähli ugur­larda görmek bolýar. Bilim, ylym, saglygy goraýyş, durmuş üp­jünçiligi ulgamlaryn­da-da belent sepgitl­ere ýetilýär. Eziz Diýarymyzda ýaşlaryň häzirki zamanyň ösen tehnologiýalaryndan doly baş çykaryp bi­lmegi gazanylýar. Ýa­şlaryň bilim almak, hünär öwrenmek mümki­nçiligi giňeýär.

Şöhrat Akmyradow

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0