Arkadag şäheri – gözelligiň şuglasy

Arkadag şäheri – gözelligiň şuglasy
Makalalar
24.03.2023, 19:15
461
0
Arkadag şäheri – gözelligiň şuglasy

Gojaman Köpetdagyň eteginde, Gahryman Arkadagymyzyň jöwher paýhasyndan kemal tapyp, Arkadagly Serdarymyzyň yhlasy bilen ganatlanan ajaýyp Arkadag şäheri zeminiň goýnunda ynsan eli bilen döredilen gözelligiň, pähim-parasatyň şuglasy bolup öwşün atýar. Bu owadan hem akylly şäher Aziýa sebitinde täze bir nurly günüň doguşyny ýatladýar. Ynha indi bolsa “Arkadag şäheri hakynda”

Türkmenistanyň Kanunynyň kabul edilmegi we onuň güýje girmegi, bu şäheriň geljekgi ajaýyp ösüşleriniň badalgasydyr. Täze Kanun Arkadag şäherine döwlet ähmiýetli şäher hukugynyň berilýändigini takyklady, üstesine, bu täze şäheriň administratiw ähmiýetini hem territorial birligini kesgitledi.

Esasy zat bolsa, Arkadag şäheri barada Türkmenistanyň Kanunyň kabul edilmegidir. Gadymky ata-babalarymyzyň: “Döwlet gurjak bolsaň, türkmeni çagyr” diýip aýdan aýtgysy ýöne ýere aýdylmandyr. Ynha bu gün türkmen şäher gurmakda hem bütin dünýä nusgadygyny görkezdi.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ uly mugallymy Soltan Babajanow
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0