Taze ugur boyunca

Taze ugur boyunca
Makalalar
04.04.2023, 07:20
418
0
Täze ugur boýunça

Türkmenistanyň “Türkmenawtoulaglaty”

Agenstwosynyň metbugat gullugynyň berýän habaryna görä, awtomobil ugury boýunça täze bir ugra awtobus gatnawy ýola goýuldy. Ýagny ýurdumyzyň paýtagty Aşagabat şäherinden Hazar şäherçesine çenli taze ugur boýunça awtobus gatnawynyň ýola goýulmagy bu şäherçäniň ýaşaýjylarynyň begenjine begenç goşdy. Täze ugur boýunça gatnaýan awtobus Aşgabat şäherindäki halkara awtowokzalyndan ugraýar.

Şeýle halkymyzyň has amatly şertlerde ýaşamagy üçin edilýän aladanyň düýbünde Hormatly Prezidentimiziň ynsanperwer syýasaty dur. Şol syýsatyň özeni hem halkyň abadan hem asuda ýaşamagy üçin gerek bolan mümkinçilikleri döretmekden ybaratdyr. Ine şeýle mümkinçilikleriň ýene biri döredildi. Bu habary eşiden gününden ýerli ýaşaýjylaryň, büýsançly başlary göge ýetdi. Goý, şeýle il bähbitli, halkyň islegleri göz öňünde tutulan çäreleriň höwri köp, ýollaryňyz ak bolsun!

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Öwezmuhammet Geldiyew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2159
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0