Makalalar

Makalalar
Makalalar
31.05.2023, 22:09
147
0
Gatnaşyklar berkeýär

Germaniýa diýlende dünýäniň ösen ýurtlarynyň biri göz öňüňde janlanýar. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan ynsanperwer syýasatynyň netijesinde dünýäniň ösen ýurtlary bilen dostluk gatnaşyklary gün-günden berkeýär. Bu bolsa biziň ýurdumyzda alnyp barylýan syýasatyň kämilligini görkezýär. Golaýda bolsa, has takygy şu ýylyň 25-28-nji aprelinde Türkmenistanyň wekiliýeti Germaniýa Federatiw Respublikasyna iş saparyny amala aşyrdy. Bu saparda geçirilen gepleşikleriň dowamynda iki ýurduň arasyndaky gatnaşyklary dürli ugurlar boýunça ösdürmek meselesi ara alnyp maslahatlaşyldy. Peýdaly teklipler işlenilip düzüldi.

Bu babatda şu ýylyň dowamynda Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň wekilleriniňdir, telekeçileriniň gatnaşmagynda Germaniýada türkmen-german ykdysady forumyny geçirmek baradaky teklip hem iki tarapdanam gyzgyn goldaw tapdy. Forumy guramaçylykly taýýarlamak işinde sanly mowzukdan peýdalanmak göz öňünde tutuldy.

Bu gatnaşyklaryň Türkmenistanyň abraýynyň dünýä jemgyýetçiliginde gün-0günden beýge galýandygynyň aýdyp subutnamasydyr.

Serdar Atageldiýew

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ talyby
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0