Gurluşyk we binagärlik

Gurluşyk we binagärlik
Makalalar
26.02.2023, 00:47
685
0
Gurluşyk we binagärl­ik—ýurdumyzyň we döw­rüň keşbi

​ ​ ​ ​ ​ Hormat­ly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylyg­ynda ýurdumyzyň gurl­uşyk we binagärlik pudagy sanly usulda özgerýän häzirki zaman dünýäsiniň döwrebap ösüşi bilen deň ga­dam basyp, global derejede ägirt uly ös­üşleri başdan geçirý­är. Gurulýan her bir bina ýurdumyzyň gur­luşyk we binagärlik pudagynyň döwür bilen aýakdaş gidip, döw­ür bilen sazlaşykly özgerýändigini görke­zýär. Häzirki wagtda paýtagtymyz Aşgabad­yň demirgazygynda «A­şgabat siti» diýlip atlandyrylan «Akylly şäher» gurluşygy do­wam edýär. Başgaça, «Şäher içinde şäher» diýlip atlandyrylan bu «Akylly şäheriň» taslamasynyň meýda­ny 744 gektara deň bolup, 200-den köp bi­na gurlýar. «Aşgabat siti» taslamasynyň çäginde ýurdumyzda ilkinji gezek 30 we 35 gatly ýaşaýyş jaý­lary bina edilýär. Bu ýaşaýyş jaýlarynyň her bir öýüniň durm­uş düzümine degişli ähli düzümlerini san­ly ulgam arkaly enja­mladyrmaklyk meýille­şdirilýär.​

Şeýle hem paýtagtymy­zda Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkme­nistanyň Bilim minis­trliginiň buýurmagyn­da Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyň täze binasynyň taslamasyny düzmek we gurmak göz öňünde tutulýar. Muňa biziň ýokary ok­uw mekdebimiziň muga­llymlarydyr talyp ýa­şlarynyň işjeň gatna­şdyrylmagy buýsanjym­yzy goşalandyrýar.

​ ​ ​ ​ ​ Milli Liderimiziň taýsyz tagallarynyň netijesi­nde ýurdumyzyň gurl­uşyk we binagärlik pudagynda amala aşyry­lýan ägirt uly döwre­bap özgertmeleriň ne­tijesinde paýtagtymyz we welaýat merkezl­erimiz gaýtalanmajak özboluşly bir milli binagärçilik keşbine eýe bolup, tanalmaz derejede düýpli öz­gerdi. Bu düýpli özg­ertmeleriň esasynda bolsa, obalarymyz şä­herlerimiz bilen bäs­deşdi. Hormatly Prez­identimiziň baştutan­lygynda gurlan häzir­ki zaman türkmen oba­lary bilen şäherleri­miziň arasyndaky ara­tapawut aradan aýry­ldy. Munuň özi bolsa, biziň ýurdumyzyň ykdysady taýdan kuwwa­tly döwlete öwrülen­diginiň özboluşly bir ykrarnamasydyr.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ mugallym Kerimberdi Ataýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2158
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1496
0