Ýylgyryşda ýakym bar

Ýylgyryşda ýakym bar
Makalalar
10.03.2023, 15:21
510
0
Ýylgyryşda ýakym bar

Ýylgyrmagyň, gülmegiň ynasan saglygyna peýdasy hakynda kän gezekler, köp zatlar aýdylan. Şolardan käbiri:

Gülmek gan aýlanyşygyny çaltlandyrýar, myşssalaryňyzy gowşadýar.

Bedendäki täsirler gülüp bolanyňdan kyrk bäş minut soň ýüze çykýar;

Gülki ýüzüň, garnyň myşssalarayna täsir edip, ýürek keseliniň öňüni alýar.

Ganyň düzümindäki süýjiniň derejesini peseldýär; Nerw dartgynlylygyny azaltmak bilen ukyny gowulandyrýar.

Beýni bilen bedeniň arasyndaky gatnaşygy sazlaýar; Immun ulgamynyň has gowy işlemegine täsir edýär. “Gülmek – ömürden” diýip ýöne ýere aýdylmandyr. Ýylgyryň, gülüň adamlar!

Metbugat we internet materiallary esasynda taýýarlanyldy.

Türkmen döwlet ykdysadyyet we dolandyrys inistituty talyby Medine Beghanowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2279
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1650
0