Sanly ulgam ösüşlere tarap

Sanly ulgam ösüşlere tarap
Makalalar
17.11.2022, 20:49
950
0
Sanly ulgam ösüşlere tarap Arkadagly Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe döwrebap, maglumat-tehnologiýalarynyň giňden ornaşdyrylmagy ýurdumyzda sanly ulgamyň ösüşinden habar berýär. Maglumat tehnologiýanyň sazlaşykly işlemegini ýola goýmak, maglumat üpjünçilik ulgamyny ösdürmek, maglumat howpsuzlygyny üpjün etmek işleri yzygiderli alnyp barylýar. Eýsem bu hem sanly ulgamyň kämil ösüşleri gazanmagynda möhüm ähmiýete eýedir. Ýurdumyzda ykdysadyýetden başlap ähli pudaklary sanly ulgama geçirmek işi dowam edýär. Sanly ulgamy durmuşa ornaşdyrmakda elektron serişdeleriň we häzirki zaman kompýuter ethnologiýalaryň uly ähmiýeti bardyr. Munuň özi önümçilik kärhanalarynda zähmet öndürijiliginiň ýokarlanmagyna, anyk hasaplamalaryň ýola goýulmagynyň netijesinde tygşytlylygyň ähmiýetini artdyrmaga, önümçiligi kämilleşdirmäge ýakyndan ýardam edýär. Islendik maglumatlary ýeňillik bilen tapyp hem ulanyp bolýar. Sanly ulgamyň ýurduň ykdysadyýetini ösdürmekde hem getirýän peýdasyny sanardan kändir.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyn uly mugallymy Bahar Arykowa
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2218
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1583
0