Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna

Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna
Makalalar
04.04.2023, 19:43
485
0
Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna Pyragyň paýhasy dünýä ýaň salýar.

Hormatly Prezidentimiziň Karary bilen tassyklanan Gündogaryň beýik akyldary we nusgawy şahuru Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň üç ýüz ýyllygyny dabaraly bellemek boýunça geçirilmeli çäreleriň meýilnamasyna laýyklykda, ýurdumyzda we daşary döwletlerde meýilleşdirilen çäreler dowam edýär. Eýsem bu çäreleriň daşary ýurtlarda dünýä derejesinde gurnalmagy biziň başymyzy baýsanja, kalbymyzy bolsa guwanja doldurýar. Magtymguly Pyragy dünýä halklarynyň hem nusgawy şahyrydyr. Geçen aýyň içinde ýurdunyzdan ýörite wekilçilikli toparyň gatnaşmagynda daşary doganlyk ýurtlarda hem birnäçe çäreler geçirildi. Has takygy Ispaniýa Patyşalygynda Granada şäherinde türkmen tarapynyň wekilleriniň gatnaşmagynda Magtymguly Pyragynyň döredijiligine bagyşlanan edebi agşam geçirildi. Edil şeýle hem şol döwürde Özbegistan Respublikasynyň Horezm welaýatynyň Ürgenç etrabynda ýerleşen dostluk öýünde “Magtymguly Pyragy – türkmen-özbek dostluk köprüsi” atly halkara ylmy-amaly maslahat geçirildi. Elbetde maslahat akyldar şahyryň döredijiliginiň ähmiýeti barada, halklaryň arasyndaky doganlygy-dostlugy berkitmekde tutýan orny barada hem aýdyldy.

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk instutynyñ talyby Guwanç Gurbangeldiýew
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0