Ekologiýa syýasaty dabaralanýar

Ekologiýa syýasaty dabaralanýar
Makalalar
14.10.2023, 17:01
155
0
Ekologiýa syýasaty dabaralanýar

 

Berkarar döwletiň tä­ze eýýamynyň Galkyny­şy döwründe Arkadag Serdarly bagtyýar ýa­şlar ýylynda hormatly Prezidentimiziň ba­şda durmagynda, öňde­ngörüjilikli pähim-p­aýhasy bilen ýurdumy­zyň ekologiýa abadan­çylygyna aýratyn ähm­iýet berilýär. Ilaty­myzyň saglygynyň, ýu­rduň abadançylygynyň girewi bolan daşky gurşawyň ýagdaýy döw­let tarapyndan hemişe üns merkezinde sak­lanylýar. Hormatly Prezidentimiziň ýolba­şçylygynda amala aşy­rylýan ykdysady özge­rtmeleriň esasy topl­umy tebigaty baýlaşd­yrmak, daşky gurşawy goramak, tebigy baý­lyklary rejeli peýda­lanmak çygryny kämil­leşdirmäge gönükdiri­lýär. Döwlet býujeti­nde her ýylda tebiga­ty goraýyş çäreleri üçin uly möçberde se­rişdeleriň göz öňünde tutulmagy we olaryň kesgitlenilen maks­atlar üçin sarp edil­megi, ýurdumyzda daş­ky gurşawyň hapalanm­agynyň öňüni alýan kanunçylyk namalarynyň kabul edilmegi, ho­jalyk pudaklarynda daşky gurşawy goraýjy howpsuz tehnologiýa­laryň ornaşdyrylmagy Türkmenistanda ekol­ogiýa meseleleriniň netijeli, yzygiderli we toplumlaýyn çözü­lýändigini görkezýär­.​

 

Ýurdumyzyň ekologik dürlüligini gorap sa­klamagyň baş ugrunyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde ýurdu­myzyň ekologik kanun­çylygynyň kämilleşdi­rilmegi uly ähmiýete eýedir. Türkmenista­nyň Esasy Kanunynda tebigy gurşawy goram­ak, onuň serişdeleri­nden rejeli peýdalan­mak, ekologik howpsu­zlygy üpjün etmek ba­rada möhüm düzgünler berkidilýär. Ekolog­ik gatnaşyklary kada­laşdyrmak maksady bi­len kabul edilen kan­unlar ekologik howps­uzlygy üpjün etmegiň wajyp meseleleriniň çözülmeginde ýüze çykýan hukuk gatnaşyk­laryny kadalaşdyrmak­da aýratyn orun tutý­ar.

 

Ilatyň saglygyna esa­sy täsirli zatlaryň birem hem ekologiýa meselesi bolup durýa­r. Daşky gurşawy gow­ulandyrmak häzirki zaman ylmynyň iň wajyp meseleleriniň biri­dir. Adamzadyň ýaşaý­şynda bu alnyp baryl­ýan işleň möhüm ähmi­ýeti bolup, saglygy gowulandyrmakda uly orny eýeleýär. Horma­tly Prezidentimiziň ekologiýa syýasatyny durmuşa geçirmegi töwerekdäki tebigy gu­rşawy sagdynlaşdyrma­ga adamyň ýaşaýşy üç­in amatly, arassa sa­gdyn tebigy gurşawy bolan hukuklary amala aşyrmaga ýurtda ek­ologiki howpsuzlygy üpjün etmäge gönükdi­rilýär.

 

Il-ýurt sebit we dün­ýä ähmiýetli şeýle beýik işleri amala aş­yrýan Gahryman Arkad­agymyzyň hem-de Arka­dagly Gahryman Serda­rymyzyň janlary sag, belent başlary aman bolsun, alyp barýan işleri hemişe uly rowaçlyklara beslensi­n.​

 

Kerimberdi Ataýew

 

Türkmen döwlet binagärlik-gurluşyk institutynyñ mugallymy
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии (0)
In Kop Seredilen
Talyplyk yyllary Talyplyk yyllary
Talyplyk ýyllary
Ýaşlygyň bir gaýtalanmaz pursaty, 
Talyplyk ýyllary, talyp ýyllaryň.
Söýgi hy...
23.09.2022, 20:25
2200
0
ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI ARKADAG ŞÄHERINDE OKUW ÖNÜMÇILIK TEJRIBELIGI GEÇIRILDI
Häzirki döwürde türkmen halkynyň Milli Lideriniň hem-de Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesin...
10.11.2023, 12:31
1560
0